0 नि

1

+

(` ` किः

निकन्कष्षिण (०,2८1.91 ८/८" 5०८ ~ अ००-8क न्ण्कङ्य 2 -८ 1156 0005 55०10८2, = कन्य्मी+क ऊत ७४545 @=, (9, ना. ८१८८-2 ०995

9, 2 55.55 2१५1, १८1) अनक क) =/758८0 कल्क ८0299 (ग कञगी'" जनक कतके ऊमरि (1 यच्छ कज्ज्यीक

4.१, पकक कन्यमी5८5 नान्न ल८) उदान ॐ, हण 5८८15907 छुपन अन्स्मी +

गा 81 ८6 (९शरन्ज

| ८87 6४ 1] (7 ०४. २८ ८4 अञ) ८०न्. > (20569५15 @0 ॐ@@गीन्य 00147 ऊनो

(0. 1 811 1 ©<5. [21041260 0 ऽ॥1 ॥/॥(41111181.511111| २७७6807 ^6806111 =

©.

छा ज्र

190 ©.0 2/7 55८2

` (प्ा्ठप 48 नग्छर$)

_ न्भुना सद्या, 2416 1.211.111.

5 ८2

#८9' ' भल्य 1क5 5 दिव्य {99701८20 501

(त 00 न्ना, ए, 4.9 (1४0 भल ०८5)

=-29/ 801 51 @ 57८1704 (11 ॥(-(- अय

(42. 0100 112. ०७८५ @,50,501001८2

[न 0 #1* § ज्ज + ( च्छ, नि ^ कर | + 9 #

#ै

+

र. { {

न> + 4 त्नः गज "म -4 9 00 व. 9 "~ ,; ^ नि =

व:

अक = = "क शकः (

सि = =$ -क, -

१४ कीः ~ ~ चन

1

+ >

> = ®=. + = 4 „६ ` “नि 2८ ना कराशिक्म. , 227 © 0 कठा 6 छछठी

छा 6 .&/ 18

+ १. = कहिन == => ` ==

(ग) 7 - "५ (िाण्वप् ^अ्गणग्ङ) | 0

@ `

-@92८ 197 @.5. 1/1 10080) (970 0 7 -9 नी ०००५।०९।१८ - 97.5.55 निन्य 51941 07 (9 ` 01 10011101. डा = ऊ००८१८० न्ग 5८94 @कज्या | 52८ 09 04 @८।८१८-@िना छरा (@)®>@) 59८172८4 व्य दक"), = क- 00 @८ - ऊजी> = २5 0 च्व 5 @ 2) ०00 2820125 @ा)2 (20168), 1. 4 10070/ 006 वय ८। ©0>८।५1८ ८०07 &5 (४०८2 200550८1" 0ना, (@55 (250 ®. @59 (72 @9०‰८। कका का 96 ©क्रन्छन+न्य 2.5.85; @ ०८८ 1८" जा»

ह? क, कै +

@ | | 0

कर्म षिण (10 5 2010 2५13८ 1८ @०८ ~ 8 न४ ऊक = न्णकन्छा 17.5/ ;

017 010 09( 5552 कन्णी,क 50 9259) 19. द्य ,, (८- (-८2 ०5 |

=1)2 > 6.5.51५") (छ १५, ®> 50 5 क, (11 1/0 (09/05. `

भा नाक्ण(प2, ८६.शुज्य 95 /7.क6्गी' " 9.5 कणी ५7 5 कणी. (2) “छक ऊनी 02 नान्य 59.2 (52809८- &@०@ = =८-८+9900 9५157

(7 1.111.122. ,#

©, @&, तद्न्म, > ©, शनः 8. 6; (112016८७) -

(8! 111 ॐ. 0

((-0ा 1 8॥1॥ 1 &<5. 1411260 © 511 ~ २७७68161 ^\0806111/

]

@& > ‰५ = 9/1 ˆ ०4 दक्ण* 1 -०91-@ =-9/8.@0107॥ 1८20.

@0॥ 5 (90 2८17८112,

%-३ @0 ॐकनभाीन्म (०८140 हनो

ॐनतरकऊ किन ०11रिन्गथः नाव 60281119. ८5८2, 1 (१५.८५ ८.100.015 1 2 ,श्रात्िन्म 1.91 [ (92700 नन्दा( किन्न 0570 1 4 @०0 5 5 ॐ(2 0५) कक कं ङिन्न 9 दकनो 2 9 @०0केडनीन्न 19 8 0 @० -%/८2ज्यकनोः (चोन्कनकभगीन्छा -9/ 2८! निरमा ॥, 1 02०0८००2, 9025000 -9 2/1 9.5 जो, 10 28 ०5 न. ञजो | 8 @ि०णक्नेकनीन्म >. ©" 1010 8 9 (्ोवककनेकनीन्या उ८"०॥ 852 कका ०/4 = 7,5.5/042 9 10 (क 5८ ०501) = 90.501 ॐ० 10 @#5८-75८॥ 005 ०८2 -य/@ ०५ ऊक ीन्छा ७/5 न्न्य कव) (102 | 9 11 ०८1०0 केऊना) कणकनिकनोा) छु (0८ 0विकमो, 50८2, न४.80 ८2, -८/11८2, (@ण 79 ऊनीन्ड > ऊ(छः ८६, 7८12) 830 < @2) 2८ ,.5 ~ 9 19 @०.% निरता ०८६. @07 9.18; 5 30 ऊण 5८/98 10 13 255 205, 1६ ॐअ 045, ८1०८6, -4ॐ) (89 ८17 ऊनो 11 14 =7ॐ3 रण 5.क0 00 9िना) (0 59 उवज्ण वयक्निरज 19 195 श्रान्यणकङ नणया (12009, २110 ऊणक्वज्य दको 18 106 75 @ (179 ०900 ८2. काण न४4०0 ॐ) ८42), . -छञ्ज्फण 00 14 17 @ॐन.@0ष्छॐभा 9 *तकजनगिन्ज रम्भ 14 18 (जन्म(८10८), 2७८0 ०४८ 12 @4@कज 16 कण्कक्निन्णक.@िन्म ०५95, (@0 भेऊगीन्य ००७०, @4 57०० कव ॐ5759, (।ऊण४द 07 ्ेङगीन्ड = अानिन्छन्य 50912, = (छो केऊन्मीन्य 1 (न्ग -%क०नङ -%जान 19 20 ०75 उगीन्न 82८2) @व7 डनी = ५।अ्‌, न्ने 16 2-०1.@ 9.2.20 101८2. ०5८१ न्गी "9०७ ८/ ७.5 १,5८100 1८2, 1 57 (०१. =८-4) 5८67 ८००्ग (0,क 59415005 17

((-0. ©।५ 1 81 1 65. [21411260 0 11 ॥/॥(111८18/<51111। २७९७५6८1 6806171 `

% 4 @7®(@ कनीन्ला (20/12, 18 6 -@ि0@द्कनीन्न ,ऊ ०05) ॐ), ०190512) -/५८/ ®> 5८2 18 6 @05@ाकनीन् 227.5; (1 34922८4 कभा 19 @7कद्यकजीन्य (छ)>०(000) (कच्छ 0८2 %0 8-11 75 कगीन्य (+(&।८, छा (16010 0 19 @05दकनीन्या निक्ण 0८ छामा, @-८ -) (ीकठ काणक कनो, (छा कना) @न्णकषकना 13 &@05 दाक जीन्छा (170 >4 [02 ८।ज्छन्धिधनिन्य जा न्प 2३ 14 @कककेडभीन्छा 5059 गा ०) &0ऊष्िऊमीन्या वकर दकना) 9 15 @7खहाकनीन्या, (८८-८|) ८1 33 16 17 08 ऊनीन्ना 56८ 9 कणन्णॐ 109 = (5८--८| 51610 ८1० ® 84 18 @0 ऊगीन्या 5769 ®८-1 |) ८1 ® | 84 19 &@0ऊ@ऊकीन्य @४.ऊ पक्व ८१०9८7 ,2ॐ(ख)' ८12४9८2 35 %0 &>0 5 ऊनाीन्य 52 > 7 ८1759८0 86 91 @075@.ऊगीन्छ ॐ7@9 19912 6 `

8-91-91. 0101118. 93010 न्मी न्वा 120 501701८2. 1-2 (न्मी. ~ न्न्य ०5.50 (5 57 ८055 न्म 000 व्य -प (छ) 017 5८7 (69३८।१त्यी @्श्ा८० (८107510) (एव. &7 69, न्या ८०22 नीम -(>१८१५ 22क 2 00555"? 4 @95५70न्गी @श्चन्ा 1०2 गी न्या (2 (912 5 ८८ क्न 0श्न्य ८० ५८1१७५४ 6 (60. ढनीन्य (भ दन्य न्य 17510 पृ ८60 कनीन्य 95012 8 100ऊ (जा): ८7 2 न्व (क ८8८ - (८२

4-०1-9 128॥110 116, 3 0@&० 5050117 0102. 1 नण्निकनीन्या 050 190 ०9 > -> (ॐ 0 क्ण 12) ००0 (1 {2८105 (८10७5८2 2 नण ©» ०9 / 1. , 8 ©95/2//5 507. @ ००८० ((-0.10 1 8॥1॥ 1 65. [1041260 0 911 ॥\/॥(1{118/<511111। २७568161 ^\680611४/

4 02/01 गढ) कत निन्य ८।०४ब्ब/ 5 (1569.217 (रोव नन. @(2 (07. (9.570.075 ठ्य ऊज 6-9 ©.2/2८/ > (८0८2 =०.ॐ? (00 च्छ (10८ 10 @(८6॥७्ग (60590८2 1112 न्क (ऊष न्क) 0८4 ण्का (छ) ८06 न्म) @ 7८" ००८ (ठ) ०56०. ८0/05 0८10512 18 2/5 190 5ॐ @&८7%८2 14 @7 न्क, @छ न्ग. (छ) ८0 7 कछ न्न्गी 01752 15 -9€न्यक (छु ८0नन्णककनाः क्च कनक ननन 217510 16 (७2//5.@ग्ा न्यना 05 14 2 „> >> कजा) श्य १०, (एना 011 11.000 ^ 9>,क 59 168-20 -%2>८1@ (1 छख नी 2 | (9075०८० &58@ 7८5 ~ 9.5 22 25 05/2८ ॐ07® ८17८2

5-94ॐ -915.50170.12. न्य ८० &9@7 (51८24 50100112.

1-8 @्छिन्मन्म 69.992 ०८।८।०्/ => > (@ण75.52 (ख ८1712 (@(6 न्फ =07८ 1505074. अ>/2/9 (0.9 5ॐ (८1702 4 2०८००८८ (कना दना @&17ॐ5८0 5 @अकव4. =/209८/ 19.559 6 ८10 &75@८2 1 190 5(8:2 @८।१ ‰5७८।९।९्/ 9 =५9> 55 8-13 (40<> @(८-- शकन 14-15 (9/0 55 ७००, ,ऊ 701 ॐ००ॐ {त 590 ,559, (0०5.52८170 9 शा न्मा 7 5 99. = 5००४. (@) 00.559 16 52८८ ब्य कोको कक701 @84८ ~ 4.69 -9/ कण्ण (020 @०- 5885 $> 10/05 559 | 1 @(क"-4.@ 1045 ८2, ८,5.7८ न्य (9445292 18 1905@ => ५१. नाभा व्छना कछ, (9052 = 2 पन्या = @00.52 ऽन्य 19 1५0ॐन 4८ 4. ज्या कणकव्ा 2 20 4८ ५.5 10759 2/0 (@@ 5(@2 ,>ऊ(लं

41

42 48

43 4 44 45

447 48 49 5८

=> 1 ८90 5२ तरी व्यत 1 1.24 11/14 ऽक्षि (कीकिष्थ्तरात। ^806111४/ 68

4

29 19799 @2ेना॥9ॐ -2/(7 95 @ (ख? 0८ कनी न्या नवा

23 ॐॐब्कन्य (820 -9/>1॥1@0 कनी न्या कणनधव्या८0

24 26 7 व्ण 9 > /0(ख +5 (ख) 5८ 14 केकि न्य „9200090 0 01 कना

25-26 @.5 5.52 @ ॐ८112) ® (@$८2८|, ८०ॐ5८2, (0(कभ्भ्‌, दिन्कन्छ छमा -श्ग(-0(@)0 ॐ) (0८2 695 (८0८2

0-91.क1 95.90 17॥110. -2/10>9८ 7201 (011;

1-8 ` 19/05 (ठ ८0न्णक -८-@ल्म (@ 0.5 569 0 श्छणककन्य 8, 4-ग्छछा (28 2 कनी. ॐ:2) [न्क (015 5.9 502 0.55न ॐ, ॐ०>०|८2 57019 ८60 न्ण @017512 8 (9/07.5.52 @/,5,कक9 9 59, &ॐ> ०८2 507 [८2 ८०0 कवभ ८1720 10-11 ॐ= 195 55८2 1०0 च्रं (17517 12 केेमेन्मेन्न ८00 च्या 76002

791 -9/8.9 ५170102. 20 17.50017501070 1८2. 1 (अन्का(-0010,5001 {9५95 @ठ कना 0 9&(छ5 ८17८0 छना % 075 ना कच्छ नो (ठी 2०201 -2/ ॐ. 050 @ॐ(छ2 -छु५[ गा) @४७क्निन्य ८2 @500@(ख2 -छुणगा ॐ@&&@0८10,क „9/0 क्ण (००५1७ 4 ८10८ 1ॐ56@.0क -2/0 च्छ (0 5 (५ क्गी८- नष्छिन्जा ८०८2, 10 (20,55698८1 (4 0न्णीकनीन्ा ८10८2 चछणभा 6 (0¶6्गी. _ @ न्या ८© ८12८0 धुमा ५८10512 7 (ध.च्य८ 70175701 ०,{009 माना §< (@0//2 8 (न्नी. - @श्छन्य ८6 (10८6 छा 017 5,5.85 ® (ॐ 2/7 9 & > (00 (०,ॐ5८7. =ॐ>‰@ 2८11 ऊय 7 (०542 10-19 ॐ.5.&>01ॐ=० 709 -2/८2500.17.5704 > (9 14 अन्गी (0 =/7009 > ऊन््गीके 5 (2०4८175 हिज्ा८ छम (-0. 00 7817)॥ 1 €. 10111260 0, उत कर्त ५।०।७ [२6568101 ^\0806111/

59 . 61

61

63

69 09 60 66. 66 64

9

6-91 ~912,2>417॥1८2. 7 7 07 5 57 01701८2, 1.2 ©.& न्क कजीन्म 9/0 नरक ®@0 ८602 3-4 -2/% 57 (> ॐ५[८2, -थ न्क कन्यगी (छ)"0 ०० {9५2 5 5८2८ कक क्क) कक ०) 5 ००4) व्गीर८ ८19 न्क 6 <->, ०7 @@र्मी, ८०४८1८०) छ. @0ीन्जी -%5८० निकरन्छयन दनो 7 ८18न>४0 ८/४ न.न 8 न्ण्ककिन्मऊन्छ 9 ववन्द येकि 5 =3५न्म (ऊन्८2 9 क@रणकऊ्यकनाीन्या ज्जने ५.80) 0िक्रज्छककनीन्या भे जान्भु 10 नअ न८31 10. ® ०० नो न्म ८।८ 11 5 ग्र छु० ८2८ = 9.8 = ऊः @4 51 =८-04 (ठ 2४५८ == @ 10/52 © = ८तन्म (ठ छव) @ 901८2 -9 09559 12-19 (१०१ 5८95 @0 कनिना (@)क 2 ऊधति ८।जब्ञ 20 @2@ @.कन्कककनीन्या ८।०४्ब्य %] न. ॐ५ [८ 0, न्न 226८2 22 ०552 &=०८-८1 =७>८/ ^ (छ ८2 ८199071 159.5@59.छ = ०57 के दा नक्रा भा ज्णा ८2 2३ 0 5क ८2 -क्कन्यकनीन्या (1095८04 न्म 010 छूना 75 (०५ -@ कर ऊ.-401 © ८2055 ८।०४ब्ज 9-०।.अ -91.2>017\८ 12. 9/८ @107 ® 5011 ८112, 1-7 -> >#८- > 5८ ८14 क्ण्कनो 8 -०१८- कक 759 =ॐ८/ „99८ ८। कव्य 2 09.55

10-9-@य -9/2.>॥ 101८८. ॐ07८607 6 >/0 ॐ01701८2,

\ 1 नन्छन 0८0 (न 5८71 17.2.5४, @,504605 2-9 ७9.5८7 (0८17 ८2८10255 99 4 न्य 2 5060 ७9.5८2

((-0. ऋध 1 8॥1॥ 1 65. [1411260 0 511 1\/॥(1114181<511111। २७७९९८11 ^\680611४/

99 67 90 96

96

94 98 98

99 99 102 108

103

103

103 107

108 109 110

6

11-०।का -919.9॥111॥18. @00 01751 5010 ५.८2.

1 @न्य.¢21 (10115650. 515 -% 50७४. @0 > .15(ं ८०01८ ^ - (171.

27 कभा १-कथः(07 97 क(@(7 ८।७४ब््‌ 111 2 59-9. @ 772 (५.7७ ऊजो 111 3 44-ग्9क @कत @00& 117 ककन 113 4 5-०9.5 @-कठ @०7% @प0कष्छनजो 114 5 3-०9.ऊ @क50 @07 114 © 2-०9.5 @.54 (@)०7 (5017ॐ छः कनो 114 7 3-59क @ऊत ०7 @10कष्रज 119 8 3.59. @.क5० (@07 &८।0छ छम 4 118 9 1-59.5 @.50 (2778 017८2 119 10 1-०95 @.50 @ण07& ५17 > 115 11 [-५5 @क0 @078 ७८175८2 113 123 न". धता छककनावन्णा तिना नन्या ।द८2 ८/7.59 @07 | ००59 ०८० क्गा०वथ्यान्णा कमा नहु तकमा नान्या 152 115. 13 3 -2/9०००.ॐ 5-@(@) ७०01 ८-८- ॐ.7क कभा 2-45-12 9 5@४.ग | @0 ०9. कत क्ण 5 @ ०9 2 @८। ८।७४ब्ग 116 14 1-न.5 @50 @00 ८0 ॐ८४ 116. 15 1.-०9.5 @.5.2 (@00& 010 512 116 16 1-59.5 @50 @218 &५1752 116 17 १-०9७ @52 @07& ७०.0७ कगो 114 18 2-०9.5 250 @0088 ८10 ककमा 117 | 19 -#0°@ख(क@ ००८०, @०7 "ण (@८05(ख = 57०9002 1 17 20 ॐ@@(17क का कदठेला = -2) 0: 199 7 ८४ 5/2 118.

1 2-०1-9 .8॥170॥1८0,

८7८ 15601050 @0100102, |

1 9१-०9.5 उ८।0कछ र्ना 118

2 2्ठ-ग & ॐ) ®), १5, 2704114 ५17८ ककन [90

3 ८113 ०1८९8) 1 -1 9 ग्या ८, खना 01075 ना” 120" 4 ॐ) ©ॐ८ ) @@77 भणी @क--5, 927 6८.7कदकभो 131

9 19 कवी दीक) 9044, दमी ।<511111॥ ०68 (011 ^\680611४/ 1 2

||

6 ०0, 0190 (10569८1 @0क छदना (द्य इखणडना = 50595901

८14. निज ७०००८५८ 1८". 4 (क 520. 191 7 ५८१, 10) <रॐ@ च्छा ८-- &५।0 ककमा 129 8 निना, ०-८-, कठ) ८.13 -9/7 59 @0 6017 खनो 129 09 ॐॐ0) «(0.4 (017 ऊना 123 10 क्न, ५15) (@ >) © ॐछ72 9 ८। 0) (कत ८.8न्मी , न्णरणनि 024७ वकने | 23 11 ०2&&-, (८००, ®) ॐ, कन८1८॥ (&८172८1 ८।क४ब्य छी 1४6 12 -छुज००८) © कज ८कणन्यफना 127 13 5) अक(८ -) 99 3072, @१ 2 ॐ८-) 800 (९1211 (कणन छन 127 14 @&&0, ८1०0) ८5८0, = @ ५17८) (ज्ण्न्य कनो 19 15 ८1, (न्म, ७ॐ@, (व्का८- 6८175८4 ८।क४ब्दकभो 198 16 जगा, =-८-, 0८1 01725८1 ८।०४ब्न खन 128

17 -2/0.5@5 = @0, =(८9कथ, =) न्थकणणे (८17क0 (न्न्य कना 128 18 ८८चण 010) (८८ब््जी, (179) ॐ.@7.ण, (र @0क 5८४ ८न्४न्य कन | 29 19 ५[ङ, उड ना) (@ ०295८07 @ (0८1 (6117 ८4 ८।कफन्छा ङग 129

18-21-21. 17111८2. < (0100 0170112,

1 (१८.1.55 (टॐ 56012) (कग 10८2) 917 न्छ 0112 = (विन्न

नी = @.0 न्ग 9 (2 ८।ग्४्न्म 134 9 @0 &(ठ 6) 9 8-ॐ <>८1580 5८2 @(ए,5 ऊन 134 8 कन्म ८7, -शन्ग८ 7, आक) @ ८० ("० 005 136 4 ऊरश्या८10, -शन्म ८10) (त 0175 काज कजा 137 5 कन्य) नथेन्य८।7 (010 ॐजीन्म ८।क४न्अऊग् 139 6 आफ. 77; @&ॐ=८०5% (2 ८1075 ऊजीन्ज ८1 कन्यना 140 7 कन्या) शव्या, 0175 0्ऊटेञा (०50 ® (ठ च्छ €> 7 ८७४ 140 8 ® @0न्या न10८0.ा ठन ८० (9 ८2 ® &9 ८.10 07 140 9 ॐ८10कना २-(,201 0750959 कं (@2 ८।ॐन्ब 141

1 4-०1-92. ॥17॥ 112. 8 ०9 7@ (८17@050170112. 1 @खो१"1@८ - च्छा ८०/20 (@.50 9 छागो कवयी, मी८,०८5 ®=

2 (एु6० ८।७४्ग 143

17 1 8॥1॥ 1 65. [21411260 0 511 1\/॥(1111181<51011। २९७९६011 ^\680611/ %

> न्क ~ " अ), „च

8

% ॐ6.90.50॥ न्या) 05170, (न्न) (छत) मंकक्षिवन्या, कन्यी (छिन

कनो (क स्णी @ 6गी017015 @ ® >) 5 6@6धन्म ।७४ब्ब 144 |

3 नमन |८ न्य) (कन्म) (कत) ऊकंकवन्म, ककण (्रिन्छतेडना न्मी #@ ०गी017012 57 6 205 6न्धिन्य ८।७ब्ब 145 (15.9८ -शन्् , (कफ) ऊकष्डिठन्य) कन्गी (@न् कना @न्गी@,@ ०गी८ 11019 0575 @(ए ® न्न्य (1502129 (क) {८2 = 2 = -%@०क४ का

(ॐ 1⁄2 ००मी ५1८० @505 05569 न्म ८०9.2012 145 5 &@ 0.0८ = ०्ी८|८० 5769) @59न्ग ८1०9512) (@)0 न्क 4 2(खं 60८1८ - ०८"-८-ॐ ॐ05(@ाकनीन्य ८159012 146

16-9/.क1 -9/5.2)॥1॥1८2. (9029 0 22017(601750 501001८2,

1 नणन्नणकन्ग, ४9550500 ०05) 57501) 9० >, ८95 @४-०क+ सकत

07806. का न्मा (2 ना 9.5 ऊना क्णौ010 ककन 146 % कन्य न्गी८10 5 (छा व्य (97 8010 ५9 5ॐ 0172512 149 8 न्य 6गी८105 01722 1498 4 (@0128@2)5 1८2 रन्न न्गी01 50175 ०9 @017 200 149

10-०1.@ -9/5;2॥170 12. (नकर 65990 80100102, , 1.14 नङ्कन्मन्म = ०5@@ 27 5८" 55 80 @ 5 निर = @0 न्व (क (कं (ऊ) (कन्य 150-155

17-०।क -918.2॥10॥102.

@0 075 @9॥ 50100112.

1.19 =ॐन्क्0न्य 0 छिन्यन्य @7०न95@>9 @& ८०290 (८०,5@ {2 @ 775

5१59 ड(@2 ८० 23.150 13 न108८7.क 5687 205 ८4७४ कना (व न्ग ८०00151 क(क2 नन्त | 160

18->1.5 -9/8.8॥17॥1८0.

, 07 ®> ८140102. 1-4 (छनीन्डा (2109505 ] 2-@0॥ 95 नी७9(कक्(@क2 ८नेन्य ` 160 5-7 05500 # 1628

> ((-0. 714 18॥1॥ 1 65. [1011260 0 511 1\/॥(1114181<510111। २७७6९1८1 ^\6806111४/

9

8-11 (न्न 6८५०7 12-(@)00 5 5०० 5 (@ 2 (८।७४ब्ब 12-13 9) 9) 39 14-16 गलन्निठन्य ), 5 3 17.19 न्मी 0 ^ - 20 श्दिव्य , (

1991. -9/2.2॥110 115. 294 (1997501070102,

1.3 ००79 19 @ 005 ऊन१> (@क(@2 = =5.90 श्य == जना न४ङक्निन्य क्छ &@0 छा कना ८170 (क) ८।०४ब्ब

4 अत@ि0द््ि) @क्ण, दानक ८2500, (55002522) (@िक्कन्कओी ©>? ॐ० कजा ८177 5 ("2 ८।०४ब्ब

5-8 @००#7.@ (6,55 19 (5 5५0८7504ऊनी 5 (@ 2 550 दग ® न्णडा कणकैक्निन्यक 70 -9/@०क४श (खेी८ छग = 875 कजा ८470 (८2 ८।७४ब्

9 &५8@ © ०००9८। ८७४७ ऊना न८,८।.ा = धन्या 2) (०.5 5८612 -29 5८01600 (82 नान्य ८।.द

20-91.99 98.20 101८0.

८1 610 ,ऊ501॥ 0/८2. 1-3 (को१ी0ब् -ॐ @1059 ८172025 @ 0 > (क ८।७४ब््‌ 4-6 @ि0न्म १9 ७४ 99 0 (05690001) (क्न्य 5, - 9 1 9 39 ॥। 8 ॐ>ॐ&0 न्न

9 सन्गी 9१ 9१ 9) 10 ८८) ८।न्७, छ" 6, ०-ॐ०८7, 0, 8, 19 (@्िर्०क देना ८) ८।0 5. ८।७४ब्द 5७४०४ न्धना @८2 1] 2.52, @¢>9.5 नवच्छा८? (७८० ८) (ब्र (कन्कर्छकनीन्या यगा

2 | ०4 -9/5.2> ८10५102. 25001 017 54 5८1१0112, 1 =०उन्य 580, ८9 दक @0 ८७४६

` 9 कक कएक्एत्य+ ऊक. कणकन्य ८।०४ब्द्‌ ((-0. 1 8॥1॥ 1 65. [21411260 0 911 ॥/॥(11118/<511111। २७७6९८11 ^\680611४/

168 165 166 164

169

12}

178

174

146

` 177

179 182 188 186 138

190 191

19}

10

8 (४८ ®कनिन्य 1 (४

4-0 क0क @50 ८क४ब्द

6 30 लवण ८।०४ब्ब

7 (ष्णा 005, 50055012 @णददतरिन्या ८।०४ब्ज

8-10 10८25012 ८७४०

2५-०1.ॐ =-9/5 @॥17॥ 1८2. (97@7क्क्या 08010012.

1-3 ॐ70@ &@0 500, -धन्ज न्मी वल्य &7512

4 @9ऊननिन्म८2 ०1758 575 ८6 5 9717, 250059} छ9 @0 न्य @07 20 50.56 (0,5.9० @0 (27 ।।र्४ब्छ ) (ख)0८11@(ख) 2-> कं८10कना) कणकढरेन्म @ 55.87 ४.७ ल्ग कनी 805 कना (न-एक (क 0 ८।०्४्ब्ग) 807 कना क0ठकाकजावक (धै) 5(क८८ ८।क४ब्य

®@०ऊ ने @2) 8.1.38; 87 ००ऊॐ%@) 3८12, (ॐ श@िग्यण ऊर्न ®> 56 20.5.०9 ॐ(@८2 ८।०्४्ब्ग

6 5 कना ,5 @क नो ८19४ छण छं 50 9 (ख ०४८2

28-०।@ 98.80.11 1८2. -2/9@ 75010100. 1 ऊनाॐनठ (15.807 ७2८15 90(@ @017.512, ऊना 0 1 90 ॐ.59/2(क ८1752 2 ऊना. 0 5.2 ०9८ 105 ८०0 दग (८1751 8 अशा. 0.5 @0 (खं -9 2 2क्दन्म (2017512 4 ऊनाॐ 0८2 ८0०94 0170967 5@ (८17७512

` 9 59८0 निडणा) @017502, ऊना @0 1 @ 74 (12@5 (3८10 507

@५1ॐ (कन्दा 21 @9 91751575 (20115८2

© (@12८ 1⁄2 <= णी. .ॐ८४ ८105 @८17512) @21923010512, ०. ॐ0 = (क८19ॐ(@(2 &010512, (@{09 क्य 70८1 वाकेन 0901114 @८1752

7 ०42@@ क. ८- न्य 2001, ८07८069 व्ण ®= ७5701, 0 (कष्य ८-८४, चकन्डल्य ८2 दन्ना @ व्या (-¶ऊ(ख) 0८2

8 =ॐ05>42, वय110) (सन्ा ८०00) णर 4.9 ॐॐव् कक १5८2) क.2112 ८1 (001, (@०@ ०५९2 2 -व्ा८ 17 (2 (८75८2

9 @०.- 00502 व्व -75(2202 ८107512 (-0. 7214 1 8॥11॥ 1 65. [14111260 0 91 1\/॥(111(4181<511111। २७७९६८11 ^\6806111/

196 197

|

199

200

204 `

206

८0) ५7

207

208

209 209 209 209

210

210

211

219 2129

11

10 (सीन) ककनि0न्य) निन्य) कवी (न्ते डजान० (छ

(6८17 ४10 214 11 0००9८ (7 (५12८7, ८5०. @&%॥ ॥८। 01701, 214 12 &।।५, (ऊ (0 @5प८।ब्कन्धक मा 7 = -छान्य८। (0/7 ॐ-2, (छ ८- कछ

(८7.5८2 218 1 @7@ (001, @1.1.8 ८८० २-क्छ 7 (छः ८1722 213 14 (011 -5 5 = > @॥ @) 5 © {८7 4. ००८८८17 छा 7 @ 8८2 (@)(

(५10 213

15 (ऊना -9 ८0 न्०ण८0 = @ि) ००) 51 = (छक ,5 29) (कन कक

न्क, -9/ करन्ना ८2, (न्धि 04७८2 (छिन्न ऊरटना २-८-77

(212 &५17 512 218 16 16) (नणि (न्मी - द्मा 91 -क9 914 17 =कु न्मद्ान्य ०70 नक 214 0.9, ०593 168.0 0547, (ल) = >कटजा

2 2/८ -॥ ॐ(ख) ८2 (&५।7 ॐ(2 218

24-०1@ 9/6. 011701८8, (८ 2205 75010012,

1 न्रा 22 7 ® (0८9, (०८००्ग्भ्‌ 7 5८0८2, (०८।य्ग्ग 227 5 ॐ. कन्य

०95 ७० 52 212 2 ०८. {4 निकण@८10 -01 @८17502) 0८ रुज अरग ८००८-0 (८1७८2, {7 न्मा (छनः (0८2 917 3-6 0श्छुन्म ८० @४ऊकिन्य , 0 =४कक्िन्म 405८4 ८।6न्ग 217 7 (४ 2 कवण८तवन्या @7८6 1 कंडटिव्णी८47क (029 = (न 4 व्यक्त @ग) ® (ख) ८/4. ©) 2८.56 222 8 {५९ ब्न [८ जन्या 5 नव ८0 केकन्या + =०ॐ न्ग 590. {-> (@ 1८1८" _ करय कक @िन्म : "ऊणन्य 222 9 ०9.5७५) ८07090८ (1 => (०७५1) | चन्म {72 ००८५ @2००ॐ& 9.5, /5010 993 10 {०102 9 जा) =^ ८150 01८2 5. जअ) उकक्पृजाना @०।वन्गी, (कनक न्मी५| -५4न्४भा 223 11-19 -्नण्प्०न्य 005 ०४ भज. ऊ८०न्गा @500029509 य) क9 17 ०.1८ ८1 (कष्या काकदना 9 09559 224 19 नण्डकरोन्ग.क कनि कठं ्रिणन्म) (कन्या) ककद्चिठन्य+ (क क्विन्णाड्मा @८ ॐ@&)^# (न्४्ज | 2325 14 =, ००५८।१, ०95 20075) 60८79 = ८०26 ०901401 = (@ 25 95, -96८। 09००८, 0.० 26

((-0. 00५ 1 8॥1॥ 1 65. 1011260 0 511 1\/॥(111(1181<511111। २७७९६८11 ^\680611४/

|)

19

106 छक = 179100न्ग८ -0।कनो , (नणया 0 कना (10). क. 118

"न्म @(ए.55न 226 16 अन्यक्णी०1॥ ८109, ि्छन्म न्य 5759. 90 (खख 090 66900 = ८।०४न्न 2/1 11101412 1. 226 26-91-@ 91.८10 112. @2/5॥ 017 ङ्गीक 50100102, 1.10 कन्म (@0 (ठ) @2८17 2५100) @9,5 29८2, (@(- (८6८2 220 ' 11 नण्छहिन्म92/0(ख 22-.5 ऊक न्क @क50न्का@ ८०0 छा नदना ०१ ड(क)00 कण नण कन्म ~> 09.559 220 19 (५८ न्ग८7 (०८192 (@(--८2) ८०4 ल्क 90 (2) (८008 , ००८०0 दछम्ण 010. 2 5 (@८2 @57597 „2 09.5न 231 | 18 @&न्य,5@/0(क) 22-०.ॐ 560 कत न्य ® 5759 2075 100 उ.55,5.@/0(2) ७5१76८2 -9 ००८८९१००८.। „9}//95@9 288 14 छन्न @्न्म ८०.@न्म (@( (002 -9/7.5न०.5८2 -9 9.55 234 1 15 (न्म 0्छन्म ८० @िन्म @८- ८0 -2/ 09.55 235 20-94य -2/,9.9010112. |

८९०१८ 2275 ॐ51 2८10८112. | 1.16 215० न्य = ८159 -9/125ककटना = -%/ 901८2 [0012 ०98 %86-251

27-०1. -9/2.8 01711102. 267 @‰57 @ष),5010 0112 1-36 ०८८15500 050 न्यम नीिन्म @एः+(0८2 (> "2 = 257-264 ¦

28-०.9 -9/8,8>॥.10 4108. ८1510 900.00 5100102, 1.5 @®.5 25.559 छाना जण 9901001 750ऊनीिन्ा 02/00 कनो 264 4-6 0115 2@70 & ७३८१८०१ क्य &@0 55 @@ 050 ४००८८ १८८ ®89 © दगा ^" + 209; 1-8 ५9.9८7 20 ०४6901.859 क्च @0 न.9102 = (@2/700 रिक ' ` 8 69 9 ८०० क्गीङ(@८०८.५. &@.06/55075.57 @न्धन्त कक कनो

शिग्रोः ¦ 266;

9 &@० 5,650.55 @८ 0) 09001.10.15 (@ ८. (८०८० 966 10 = 75550557 = (७9 (@ 580 55506580 = 0500012 = _ ९८०००ॐ0८2 = 266

((-0.010 1 8॥1॥ 1 65. [21411260 0 511 1\/॥(1{1181<511111। २७७९९101 680611४

(~^ 90) 88८2.

@.5.5 ५५. 19 ~> घ्या ८। >> ल्य ५। 20 ०95 2.5 21 1/1) 25. ८244. 23 | 7 €) 1 16->.क =न्छ 5८2 16; 17.>1.5 = क८2 31 ®. @ाकनाीन्छा ००८न्४ब्भ 9.7.52 ली न्ला ॐ1 ००५१७०८ 6 (05. 6८2८050 कक्नपिल्न (ॐ८८६।। न@८०८०फ्कनीच्छ 12 (52/11 .5 न्य ८५ ८१८ 69८2 (= 2८17.57 श्य ५५ ८१८५ ४८8 14 स्ना कक 2-ग20ील् &991 5० 200 न्ला 17 2. 3 39 9 >/ 21५८121. < ८1215 550 14.15 | ८०ल््णी.ककष (८स्प्यी.क. 16 ७०) (कन्नी-@०) (ख - 16 ©=) @@ (< न्गी-००), (ख 9 (2) {9} ३/ ५८ ८३ 11 |(६) (9) (9) (५) 8 10-5 क्िन्ण 2 10-नकण ^. 11 (१596 ८175 ८2 ८12 @८17ऊ८2

12 ८4८ @&५17ॐ८2

16 20075 @& ८10 5८07 (८2 14 526.5.2 (८175८07 (@"2 22 ८1ॐ (८17 51८7 (८2

23 7,57.4

29, 26 | 5८न्णी ५7.७८.०7 (०

19 (०560 >1.5,57 न० (की ९०द्य्छ 6४८2 2/7 4८75८ (@८1८17 5 7 >५५।

8 32-29.5 ९८7576५1 5 227 ८9.50 30 2.5 &५175८2 ल्ल (17

16 217८9 (ऊ ज्णद्यन्ल ५१ ङ्न्य (ॐ८1५

18 [5722575 कक कन्यया (9. ५८7

5 17 = @ए = @ 9५० दछकला न) 2 (470 = ॐ८४ (14.5,5 (छह (क 17 @०.5 ०१८, ल2(खस्स्ग कपएमालास्नन 22० 5 ५17 (5 30 | @० = -५+७,८2 5 2००८८ 3-21.5 =95,2५0 ८1८2 2> (^ 33

3\ 33 33

| ९, 9 ¦ ,> 2७०५८] ‰-31.5 -2/5 ५८1 ५412 5 2०५५८ & => „9.5 @८।1 4142

५८४९ ५75८2 2902205 ५1075८42 52652 ८175८072 ८1ॐ @५/7 5८५7 (क @ऊ,7ध 2 50८4 ह्यी ७५75८20 (@५2 << 32/57 6० (7८) ८० च्व््र" -6४८0 5714155 (८17 ऊ८४ (1५10 ना @८; 32-20.5 7८ ५75 ९27८9. >> 3५752 अस्य 2190227 29 5.50 @४ @न्ता ५10 ल्य

> (८1919 ©630,2.2/2/.50 5.50,50 नस्य = 9०25४

नस्य ८8555 न्यस्या (४.८। (८ > @7< @१५। 2/८ ककमा ८17 5 ८9. ,5 >@एॐ ८2 (2.5 ०५. ग्(छ सस्य ककुभाम ९27,5 > > (@८2 (5.57 ॐ८-८७४८० ५-2-95 8५0 ५1८2

2 3 99 9; 39

93 9->/% 95.3५7 ५1८2

625 =>, ,9८./0५।८2

- ((-0. 1 8॥1॥ 1 @45. [10411260 0 911 ॥/॥(11118/5511111। २6568161 ^0807४/

(- चै ऋः

2/0 ८१50 41.2.12 जा 9 मा या 0 सा 3 = कचा 177 9 2००८८ 1 9-21-95 9५17५1८2 20-2/.5 9.5 ५1/ ५1८2 179 52००८१८] 1921. 5.५.7५2 20->ा 6५0५1८2 181 93 9 39 2 2 39 188 39 39 2

=. 19025 ङा ~ >" रदा कदा ०9 91८2:

80 | 14-10 | -छ@ॐ५।॥ @) 2,20.500 ५। (5 ® ® ०८८11” 4 (फ 622. 80 | 29-26 | ®किन्छ (1५ @०५।५१८० >/{05 ल्य -क्ि 960 = 50८ *1 (14140 (एकं

किन्या0.4् 39 | 1-5 | शणं ^15 डवकान््ण 0 9००० ्र@ितल्मा( 7२ 93.050 न्स्ण ८07 (खु 88 | 16-17 | @5,5 ९-@८०¶7 = @कन्छय,,,,,,००. = 6096, (क @ 5५८१८42 (एक ५, 7.6.70 108 | 13-15 | .अ>&८ 5८2 = ऊ6०(1८00741, ,,,,. 7 &००१ ८१५१८ ०.ऊ 217 नि 5९/८2 | 111 | - 8.-9 |&५&2 @नऊ - (57 @.5.9 (ए ५८१७२०.ॐ 27 6निऊ 5०/८2 | 226 2526 @१८1:- {क शककल ककभाक,००१०००१०००००००००००० ८00 5 ऊ०/८० ` ` 4 9/4 197 कल्य -@050कदधना7 (7 क, 5@)@0 शा गा ०८9 52 ` |2व्म ठन्न नन्म्ढन्नष्ब् च्म ज्दन्म 20217 > ७5 @ (५.5.8८9 ९८ 4->1% ऊन 5८2? ८8८ ->/ ` | 5 ८2 (८-101 = 2८2 ल्त (52.55 कमी & ०12 | . 10 12-गणीरहएक(क ८०5.9८9@० ८८15-2 =@००75८ 28 2-7-५1

, „(2 (7 = {८22 > व्ल ८+०20,5% (ऽ 2८2 65 | ~+ . 9) 11->ॐ@ 175 (@ ८5 9950 ८८5 - 21. न्ण 282-2/ ५. च; 41707 ०/८ ना न्ता ^ 15.553 ०/८ 118 21 ०८१ 9८१२१८१८. न्या ?› न्या 1.5५ न्त ५८28 2-21.4 (55८2 (175 ०/८? ना न्या 62.5 5 (< = >/८2 1835 4->् (255० 193. 2 709 दुण(दलाजाव्कन्कदलाक सी) | @कं 57557 @) 28421. (1 521 /707 5 =©? 177 ` | 16; 18->.5 नक ०,5.89 = ८८20 - पर= => 5 9८17५822 , [न ल्या८१७२०.४० @ 5 5 2८2 @० व्वा श्न 7 | 17 | @छ2=75०/८2 ` ` ०7० | 82 ` |&५7ङ(7..तरितण @&५107 ५175017 88. 10825 (105

£

= [1 #*

¢ ६६० ¢ ८१७ +~ | त्र; भक & 9.५ > ( + ((-0. वौ॥। 1 645. [10411260 0 911 1/॥(11118/<511111। २७568161 ^\6806111४/ |

(2/0 कणा -@॥ 6 (4

@017.92800) न्ञा८ ५. = „957८1. @5 87 @८170/ = 5८० ॐ(ख४ (०४८५ 0700 भवा -ाकजा (क) 2 स्क ८- विन्ता 0 कला 210 रान्य 1057८ (10/09 "(42८11 5(59/ (0150 न्क किन्ा 0 ® (क़ कण भणण 107 (य), जा (107न्म 1१4090८2, सदराव्या ८059014 कि व्या ८००८4 (ऊव (च्छच्छ (समीक @ 159८ र्णा @110) (८ व्मीक्क (कं (04 9/7 (0 एव जीर = (न्मी 5८659 ०0८५ न्मा (0 (न्या क८0 -कज्ा =८0कदधना (1. 10/79 (८0 ब्व्य 3८6 = -% 09०15 =-=" ४८2) @ 119 014कक @0:2) = (नेक ७20८2 ना ॐ5 759. 2.22

कजा (9.556{८2 @)८ 1(ष ८०417 ८.17 07८" ८१८१८."

@.़ ~ ८०7८4 = ८1४59@ 3८1८1८4. कज 02 वन 20८2 ८9८ ०{12 = ८1 ८0 = @7019 5.5 = जान्.7 = (.57( 8०८9 ००, @ो नक 9 न्मा = 2८ [न्भ (@)>.2८ = 2827. 7 @ए/2 ८4 कका कवि निक व्वछनरि © (८० ०८ (कनके छा एज्या कव 99 करिव „फा = जा .2105, 32272 जाथ ॥2 छिन्यान्य ८2 (@).कथ अन 5०.ॐ0 ऊजा 20102 (| >८८ 199 ब्छ 02 उ.

1

@कक जन००20८5 (@)7न्क@ @८ 10८1 ०"(छ८८।८ जा 7 ८.1 ८2. (]) = च्व्रब्याकप 2०८2, (४) ८०76१८08 00 55 (@के (छ © 780 (एच्छ @०८० -राल्या =०८०कदना © 8 का श्य८।क्गा 0८2, नस्या 5०. @0८2 जा व्या८।८अ हुव (शि जा 2/5 न् ए८- श्यना (@ऊन्ा (.) 5 => =210)09 (ए ८१८। 9 ०८" यक 84 णक जा ९11८ 10.294 {८79 2 7 (25 5 = 2/4.

(112. 1 1 1.11 0 &0 ककन (1 0 09५ |८2, = ८० ऊख (८0.559 ॐ(ख) (ठ) 2. कय ०. @८- अक @0 ठेका) ॐ. अीीन्म (ए >४,ॐ न्फ .क 1८7) (शुना = >।५ [८2) = „ये ७२५ ऊजो 2 -च्कभा८-. कं 5८71 ८/८" (क ऊस्निन (9 ग्ण ©) नव्या ९1.8५.८2 >) करजाः 6०/29 (07 „थ जो ककल (न्या का व्य८१=,क0[८0, ये 1 (ॐ)@ कत के जक ५1८2) 9 9 के कक 500) कक ज्य ® 5८८ (ठक .5@> @ क़ ककण. दिकण 205 कजा शु 5701 ००9८ 5.2@>> @ (क =(८2 च्व ८.१5).क -2} 194 |:7) ८00. 5५ [८2 > 0 2 जण ऊजा ७८०८9 ऊ(क८2 ॐव णक

८८ 0.50 =9ॐ(ग्‌८. = -शुन्येन (छिकेक ऊय ०४०८2, क2>0८2, &@>0 ककण -0ककाकडजा = (00.59044ज्फन्यऊ जातके दिके ०८ रण पनाना धन्य ~ च्ग्गीक(छा ॐ) 7 2८.169 (छ2 = (कञा =८6 = सान्या =:0ऊदधना ८१८1209 = न्या 025

री 50.45 न्म /0.@ 90 © &87,ॐ>८.- अण 5020 6/6 ! @८ 1100८ 1@ 5. माजा >> | --0. 010 1 811॥ ` 645. 01411260 0 9॥1 ॥/11/1481<5111। २6568161 ^\0806111४/

% (न्ग 20159 09

00 केऊजा+ 50610 6/7 22 (८0.56901@091क 0) 5(ढ0 -@/5711.5 9 आन्न यम क.00 कडा @0 काका (0760८) -9्क्(- ककमा कम = &(ु $ 100 न्णक ना 0 छा @7८-0कन् 0. = ८0.900 £ ०५00 कन (1055001 दि

@(- 8/0) 5०00 (ए (07.000 08िन्ा 75 09 न. 00102 (32975: 5 0 क्षी (2८0. -(@@017 ® „2 51015 25 ®= ककन (व) 5(2)८8८ 7 ऊना ८9 नक्र 69८८007 90901 नना 4 015 ०४०010८0 ब्ज 2 (|> 10 हन्य 0.का, छकग प्क @75कभा (रो @क्रन्म 059८ ® जा) 0 ®.-5.0/0(2 (022८1107 न्क

| कभा कच्छं ® 110 7८1८ १८ - @ @7 (न ¢ 712 ॐ८600 (2; णा.) 77 7८ - गा 7 = (ए) 9909 रन्ध ८069 (क़ >. ^ 76.714 ८८,4. @८115/0(2)८0 ८०४ कव च्छा कछ (कना, भर ¢ 69 210८072 ॐ-@)97 क). >>. = -9 @2) > &>८।८०॥ न्ग 0 ॐ059८60क (एव (ख कनो ०9 (5.9 ७०४।५.८1६ ८" @ = 4 ०4. ८1101 0/2 59७8८ 1८67. (@) (क (ख ८०८१५८17 (५८ 17 ऊव अण ८1 (185 शटा का (1 2. 101८-८ (155 दाकजा = -2/00 न्या 5८040 [८7 = कन्य .215 50 क्छ 4111 11..1141 1.1.01. कओ काच्ा.71८0 >1¶ ८। ऊच्च्गी,क 2 = का च्छा 221८0 <. (०८1010८ ८८१८-4 07 >> 0, 0 9८.5.20. ०5.22 कग निन्य कणाच (दता (1 01 1 (5८ पच्छा ००८०5110 0 ८१0 (15:24 जा = (0०४८८ 4 1.118.011. 111. 1.111.411. छन्ण्मै (0८6 क्छ ८।. =) ०५5011.40 कन्या १.०, ८1 ङ्ख 0.5 ऊजा छर्म यव (1:54 कमी ०910 ऊ9 कनी ८1८ 19०54992, (@ 7. 5 95. न्थन्य दव ज४ ककककना 0 करूनी ८८१) १0०५9 > ष्या. क्नियव ज्य. = 695 2८104 69 कमा 99 ।०य ०0 00 (८८ (50.992, ८150 625 छकरा च्छ .01 59 805 1

((-0. 104 1 8011 1 ©<5. [21411260 0 ऽ॥1 1\/॥(1{1८181<511111। २९७९९011 680611४

- | (८/2 श्रा 61594 ,

7117111 करिनम (0, (नि) ०129. ७6 (20179100 = = कहिन (15 11111107 111... ) (1 © कं 2 ८।॥ यःक जर च्छा (@ ८१८1८ 2/2. = ॐत कदरिव्म 0.1, > न2.5077 7)" 11150.) @) ठ. 5.क = ©¶ व्य क7 ०४.4८1 1112 11110111 1411 > 11 ~ 1. ) ॐ5.9८19 ऊजा 7 (०७य।८८॥६ 1९. ५.~ ववी ८4 न्य स्थिव न्या चनव 90.771 (52८2 „7018 को ज्ण ८059( कणन = कमी५जम्या = व्थिवन्छाकवयकण 0८ (| दका कारक 5700 99 (०५८14101८ 160) =>1() न्ता (@न्म कान्त. ~> ता 4/5 (15. दना @ ००८17 जा 01८5." 1८./ 3/5 (८/0 ४२८) छव उञ (01 (छ.2, 52.57 99.59 ® 1 6्मा कव्याय ( | ॐत छिव न्क (क 2 नीक ८१७ अप ॐ. 1111 11141 11111. 1.1.01 91111111 11141111. 11.111 1. गी 2.5 5८17क5 = @.0 5 छद्मना |(- न्क कं ऊन्न्णी 55 ८6 29 ८0 ल्या,

(171 7 11111 11.1.11 21414 ००010 110 न्न नी =८-५1 ०४50 => [८2 यैं 041 (न्य ®८2, २- छवसा 5 62 5०) नधग, -शरन्णमो. दनधन्य ८171510 -शक्णन्णड्ा ऊजा, 2५10500, -9क्णण = (19205417 512 = -9 9 15 न्न्य 0८0 @) 99 = कोटना शाक निठ ठको ८1705 कनिज्म न्म निन्छन्या 20142) वज 2 &@0 52 न्मा (15071159. ०0/5५ [८03 5565 (८17 ०2 ८) 5 -2#.>८ 15८17५9 न्य `

उछ की =८-॥॥ 1@0.9 =, ५८० = <! > न्य = ८८7 ,ऊ८1६ १८८ = -9/न

9/5 ८1 ८1१ कं (छ) खव ठा छली जग (1०४ =: कर ठक ८।१ज्४ब 597) िच् & 2 ककन ८०४ न्ग 5५ [2 = (रे 09415 > कण ५।ॐ = ८8 5०८८ 711 11..611411 11111711 11111. (ख) @ 7 5 @कनन्म ८12097८ 1595 5 (८०,क50> = 9८1 = @न्न्छा8 >८०अ्य -1@ि न्म (04, 2 ऊक भीच्य ८।नक तक शर ८1 ज्जा 24०2) © = -न्ग्यी ¬ -9 09८1 (न्धा 98 ८001 कपन्णव ८० गक ज्छक ऊक 2 7५1८०75 ८/१. कच्य्गी,% ८2 (©) ०५10410 ८०ॐ9 © 5४०४८०4 ५175, 5८०2112 @जक नीक

-भे.ॐ कव 4001104 व्यक ककन तार्ण: ८८न्मकज्ण्म+ द्य मिन्यन्न ` 0 भीम्म ८।न४क न्यक 909 >1७ 2 -% कड -2/८2ऊ कदा कज्ज 0 ८।०४८० ०1० 6८075 रव 99 23व ॐ. 7८0 = ८।य 0. = ८6 7,ऊ ® 05 @@ @८159 तक (80 591 ५५.८1. ~य अव 2411072. ५17७0 गन्म 2 .क (4 व्वा (00@

@०5ॐ09न (क) कन्मी च्म (ण 20 2 0:52 ०८८८८८१८“ 4 च्य (थच दण रजी @ -पृन्णी नमी (ठ न्णड्न्णा

((-0. 01५ 8॥॥ 1 &<5. [1411260 0 511 1\/॥(1114181<511111। २७७९६८11 680611४

4 (/0्ग प्र, (८.11 411 1/1 ^ 1. 1 11 1.1. 1 1 11.11.11 निन्य 79८2 निक नो. छना ८95७८2० ८०१ के ढन्न 0.1, ~ (@ ८1८45 निक कगार (क) 2०0 व्का 0 हरिण नीन्म @प5न्फ रदे कन्च्णी.क 2110701 - (धिरे 590 च्ञ@ © @८ 7 < "2 यकम ८1 94८0509 एण ककं 5 ८.1 ८4170 69८ - © -9 "72 (छार (८८स्ग @ (खोक = ककव न्या 9८८1. 59.89 >. 0 = 1/1. 1011110 1.11 11 1 0 (रिण न्क 202८-0 ८5 = 5 &2047.9:100 01 ,216८./1400 ८1१ 1८/05 0 कत 0 च्छा ८90 जा, 6) &4 9.9 5८८1 (459८0 © ०१०७७८९... ~ ००० ( || नण क्या (19910, ® 5.5 अकू, ८1०17 (2) 4 9८118, (8) -ये क्य 1 150८0, 0 ८15 ७८1०४८2 (4) @क ककत 58 21111917 (5) (@!111.19910 ( 6) ४०४८-7 ८०४८2 गन्म -9.721> 5८! 1010. (ऊक 06 = ८.15४.575 @ ८0 = «(८1712 न्न्य. निकया @०००८॥1 1612, (न 0 व्क (गणका छनिक केकय 955 ८८. छाए =^ ८० 100, 2 (क न्क ८०7 अणकवन्म८ 1४८0 ना क्य८। ([) 2-ॐ७८159/2 (2 5 @00 @८19/2 (3) 830 चज ८१०5912 (4) ५2८07 [5८८45912 (5) ॐ८.15; @00 ® (159८2 गन्म 9 © ८11 16८2. (खै) 9 = ८1.597 ऊक. (1912 ना न्म 1 14 (1) @0 5०055 (1512 ( ‰) (5807 ८४न्गः कणं (15918 (8) नत केका जा चणा 15012 (4) ०/0 20706 = @07 2 @( 15912 (5) 11510717 19/58 = ( 00 500 ॐ@ ८०४८2 (1) (2101250 ८2० @@ (199८0 नान्य {1 ०५०5८11 19८0, युम ८1759 = न.कतक्ग८ 15910 नाक्न८।क 007 6555 11 21252 5 ०८ -01.5 (८.9५८2 @0८199८2 न्या८ + = (1) 052 न्या ज्या 5८ 159८0 (2) तरिन्म 09908. ८105८1८ 159८2 (3) (निन्य८.१>902 (4) (०7८0692 (9) => १८.१०/2 (6) @0 7८ 191 (2) (८ -०८/5०2 भश 0 = 7८111 0८2, चुन ॐ5 ८1759 20 ठक नी दय =: 01 ८1592 नश्य. @)ऊ0 ® ०८८१८ - 7 94 150 ऊना ~. ८। @४न्य ऊना 9८ -@&@0 नोऽ न७न्2। -9 90166 च्छ न्क 4 01 आ,

1, = (क 4.८.152 10 ०८/55 (07८६ @00 15018 ‰. २.८८ 159८0 11. ८0 न्५ी (1०92

8. &ॐ०@20 ८15४7 12. 22291८55 @7 ® ऊ८ 159८2

4, 520 क¶क्का ८००12 13. 5,क5 च्छा ञ्छा,क (159८2

6. ५॥1& ८०0 [5८०८०४८४ 14* न्म 05 210210८ 105 (1०9८ 6. @00 @"7 ® ®८ 15912 15, न्म (159८2

ग, (56718200 ८1४15 16, (275८1212

8. ०0 ञ्ज्य © 5 ८5४८2 17. न्क =‰^-न०८

9, 51597८05 6८692 = 18, = 00/92

((-0.010 1 8॥1॥ 1 645. [1041260 0 ऽ॥1 ॥॥(1111118151111 २९5९९1५1 6806111४

(10 ल्व 09904. 9

19, (1८--4(159८0 ‰%, ०7547 @@>@ (15912 20, =>. ल्या ८4०90 24. 5.5(छ)'(-192/2 2, [5८19912 44, 2५. 7८ 1०४८2

0900 © किणि ८.1 ८.12 24 -तकककआार व्य ("८ 80 (ठ)07, @( @0 6ि.जिन्ा ८1 कण न्क = 29८15 9 0८०4 छठ) = 6606659 @4>05968८, ‰4 «2. (< ले कना ५८7 (ल) 217 कटेन = = 9 550 कव क. (कन्छन्मपन्या कलग काडदेना ८१९० 29418 न्0 का कक ये ००8८१८2, = (र) र००्५य निका क०१८० (०८ 1(८६८17.2.2 कच्ज्गी.ं 1 ८५ कक © नक्की. ८।३ग 91709 (८८) ल्यच ककर (८न्ग हि 52५) 29414 ऋर- धवत ०५१ कद, छु & छक ऊक > 171 ८176 ०|(-0न्य 7 कजम ॐ/39 = 90114 129 = सन्यमी,ऊ ८1 ८1१ 7८659 = (८छन्ग @००‰८। = -%6/100 7५1८८ /9०/ का (धक ऊव (छ 5 == कका 500 701107 (छ) नन्जा ८५. @ा0.क 55८" (7८० 599 5001910. रक 1175 955 (7.8८ कजा 050 60.2100 = (1594८ ।च्णव्छ कजा = ०४/9८/5८10 धन्य 0 ८9०८9 =छ(५7 कनक कहन्य 0. का, = 66८०.9100 ७८०5० = निक ०२०६८।८.।. &27 क. कनीन्ठा 11795505 %न्व्गी क. (05 0/5. = ०) भो (छ ४. = ॐ7८0८.00 .57 02 6010558) ,5@ 5८.14. (४502८75 ॐ(छ) ०।(@)८०0श्म ८9 8००८ -ऊ 05.51.202 @- 4८८८ 7०्ग ०८०३८ 0 =८- (9४ व्ण = यन्ञगी@ -आ८। = (105 107 (15001।@णन्छा कष्िगा डः 475 =9@हिन्न दष ऊना, (@(114.> 50150505 15901 ।@४न्छा ऊजा @८ (02140 क्य ०८0५ [2 = =